. . .

Personvern

Personvernerklæring for Arna Clinic 

Personopplysninger 

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker vår webside, oppretter et pasientforhold hos oss, eller på annen måte tar kontakt med oss. I det følgende vil vi redegjør for hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger, herunder helseopplysninger.  

Vi har også redegjort kort for samtykke til pasientbehandling og informasjon i den forbindelse. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller om du har spørsmål om dine pasientrettigheter. 

 

Behandling av personopplysninger 

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være ditt navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon. 

Når du er pasient hos oss behandler vi også det som kalles for sensitive personopplysninger, herunder dine helseopplysninger.  

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av opplysninger, som innsamling, registrering, utlevering, sletting, lagring, mm. 

 

Behandlingsansvarlig 

Arna Clinic, ved daglig leder Nahid Heydarpanah, er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at opplysningene blir behandlet i henhold til gjeldene regelverk. 

Arna Clinic har organisasjonsnummer 915864074 
Kontaktopplysninger:  
Telefonnummer: 98009266 
E-post: post@arnaclinic.no 
Adresse: Sandviksveien 36, 1363 Høvik 

 
Behandlingsgrunnlag 

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag – også kalt behandlingsgrunnlag. I lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) er det gitt generelle bestemmelser om personvern og behandling av personopplysninger.  

For sensitive personopplysninger, som helseopplysninger, må det i tillegg foreligge et særskilt rettslig grunnlag for å behandle denne typen opplysninger. Det finnes flere lover og forskrifter som gir særregler om behandling av helseopplysninger. Disse reglene utfyller, og til dels skjerper, de generelle kravene etter personopplysningsloven. Det vises til relevante lover og forskrifter, se blant annet lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven), lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven), forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften), lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften). De aktuelle lover og forskrifter er å finne på www.lovdata.no    

 

Hvordan vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og hvordan vi behandler personopplysninger 

Vi samler inn, behandler og lagrer dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å tilby våre tjenester til deg.  

Hovedformålet er å yte helsehjelp, samt for å administrere ditt pasientforhold hos oss. Dine personopplysninger blir ikke brukt til noe annet formål.  

Administrering av ditt pasientforhold 
Ved etablering og administrering av ditt pasientforhold hos oss behandles kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. 

Sosiale medier  

Vi er på sosiale medier via bl.a. Facebook og Instagram. Ved bruk av disse mediene gjelder tjenesteyternes retningslinjer. 

Ytelse av helsehjelp  
Det følger av helselovgivningen at vi som helsepersonell og virksomhet har dokumentasjonsplikt, det vil si at vi har plikt til å registrere alle opplysninger som er relevante og nødvendige for å yte helsehjelp i vårt pasientjournalsystem. Journalen kan eksempelvis inneholde kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, sykehistorie, symptomer, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar og hvilke medisiner du bruker. 

Personopplysningene vi behandler har vi fått av deg, fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller annet helseforetak, fra prøver vi tar og medisinske undersøkelser hos oss.  

Hos Arna Clinic har du mulighet til å ha videokonsultasjon med våre behandlere. Vår løsning for slik kommunikasjon tilfredsstiller kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Relevante opplysninger fra den digitale konsultasjonen, som er nødvendige for å yte helsehjelp, blir skrevet ned i vårt pasientjournalsystem, video og lyd lagres ikke. 

Sletting av personopplysninger 
Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.  

For personopplysninger lagret i pasientjournal er hovedregelen at helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes. 
 

Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?  

Vi utleverer eller overførte ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til samarbeidende helsepersonell eller offentlige myndigheter. 

Helseforetak og annet helsepersonell  
Alle våre ansatte underlagt taushetsplikt. Det vil i noen tilfeller være aktuelt å utlevere dine taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende helsepersonell, som din fastlege, eller når du henvises til videre behandling for eksempel ved et sykehus. Disse er underlagt den samme taushetsplikten som våre ansatte.  

Det er bestemt i helselovgivningen at dette bare kan gjøres dersom det er nødvendig for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp. Som pasient har du som hovedregel rett til å motsette deg slik utlevering. Delingen av informasjon skal begrenses til det som er absolutt nødvendig.  

Offentlige helseregistre  

Helsepersonell er gjennom lov og forskrift pålagt å utlevere informasjon til offentlige helseregistre, slik som kreftregisteret, reseptformidleren, dødsårsaksregisteret, nasjonalt vaksinasjonsregister og meldesystemet for infeksjonssykdommer. 

Offentlige myndigheter 
Personopplysninger vi har lagret om deg vil kunne bli utlevert til offentlige myndigheter dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. 

Utlevering av informasjon til forsikringsselskaper  
Utlevering av informasjon til forsikringsselskaper vil alltid kreve skriftlig samtykke fra deg. Databehandlere 
Arna Clinic bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, såkalt databehandlere. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  

Vi benytter oss av CGM som leverandør av system for pasientjournal og for IT tjenester. Vi bruker Convene som betaling system. Vi bruker One.com for hjemmeside tjeneste. Online bestilling er ved et samarbeide mellom CGM og Helsenorge via journalsystemet. 

Arna Clinic sørger for at alle databehandlere er underlagt samme taushetsplikt som personell ansatt hos oss og at avtaler om bruk av databehandler oppfyller personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer i Norge. Det vil si at databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. 

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til andre parter enn angitt i policyen, eller til et land utenfor EU / EØS uten ditt samtykke. 

Dine personvernrettigheter  
 
Når du tar i bruk våre tjenester har du en rekke generelle personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av gjennom å ta kontakt med oss.  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å enten ta kontakt med oss på telefon eller sende e-post. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger i e-post.  

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med behandling av pasienter i helsetjenesten omfattes av reglene i helselovgivningen. Dette redegjort for i et eget punkt nedenfor, se «særlig om dine rettigheter knyttet til pasientjournal». 

 
Adgang til å klage til Datatilsynet 
 
Du har mulighet for å klage til Datatilsynet hvis du mener vi bryter personvernlovgivningen. Se mer informasjon på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 

Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med oss, før du eventuelt sender klage til Datatilsynet. 

Skriftlig henvendelse rettes til: 
 
Nahid Heydarpanah (dagligleder) 
Arna Clinic  
Sandviksveien 36 

1363 Høvik Særlig om dine rettigheter knyttet til pasientjournal 
 
Som pasient har du mange rettigheter. Pasientrettighetene er i hovedsak samlet i pasient- og brukerrettighetsloven. I det følgende gjennomgås noen utvalgte rettigheter som er av stor betydning i når det gjelder personvern. 

Innsyn i pasientjournal 
Som pasient har du rett til innsyn i din pasientjournal. Det kan bare unntaksvis nektes å gi pasienten innsyn. Du har rett til kopi av journal mot betaling (etter fastsatt takst) og forklaring av faguttrykk og lignende. Innsynsretten omfatter også rett til å få logg over hvem som har foretatt oppslag i din journal.  


Retting og sletting av opplysninger i pasientjournal 

Dersom du mener at din pasientjournal inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be oss om at opplysningene rettes eller slettes. Hensynet til dokumentasjonsplikten for helsepersonell medfører at det er strengere vilkår for sletting enn retting av journal.  

 

Rett til å motsette seg utlevering av pasientjournal eller opplysninger i pasientjournal.  
Pasienter har rett til å sperre hele eller deler av journalen. Ved sperring kan pasienter nekte informasjonsutveksling mellom helsepersonell, selv om opplysningene er nødvendige for å yte god helsehjelp. Dersom det foreligger tungtveiende grunner, kan utlevering likevel skje. Det foreligger tungtveiende grunner når mangel på opplysninger utgjør en fare for liv eller helse.  

 

Samtykke til pasientbehandling og informasjon i den forbindelse 

Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 at hovedregel er at all helsehjelp gis på grunnlag av at pasienten ønsker det, det vil si på grunnlag av pasientens samtykke. I utgangspunktet er det ikke krav om skriftlig samtykke. Det kan enten gis uttrykkelig, skriftlig eller muntlig eller det kan gis stilltiende. I praksis kan dette for eksempel være at helsepersonellet legger til grunn at du ønsker behandling når du oppsøker helsetjenesten, eller at du møter til avtalt time etter å ha fått informasjon. I noen sammenhenger er det krav om skriftlighet. Du kan selvfølgelig når som helst trekke tilbake samtykket og si du ikke ønsker å ta imot helsehjelpen - du kan gjøre det ved å kontakte nærmeste helsepersonell eller kontakte oss på tlf. 98009266. 

God informasjon er en forutsetning for å kunne samtykke til behandling. Pasienter og pårørende har rett til informasjon, og helsepersonell og klinikken har plikt til å gi informasjon.  

 

Du har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand, innholdet i helsehjelpen, eventuelle behandlingsalternativer, mulige risikoer og bivirkninger før du gir ditt samtykke. Informasjonskravet vil variere med situasjonen.  

 

Pårørende til myndige pasienter kan som hovedregel bare gis personopplysninger når pasienten har samtykket til det. 

 

Barn og Ungdommer 
Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. Som hovedregelen kan personer over 16 år samtykke til helsehjelp. Dette innebærer at du, i de aller fleste tilfellene, kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din. Dine foreldre eller andre med foreldreansvar kan allikevel ha krav på informasjon dersom det er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, dette må vurderes konkret ut ifra situasjonen. Foreldreansvaret gjelder frem til du er 18 år. Dersom informasjon gis, skal du orienteres om dette.  

Er du under 16 år, er hovedregelen at det er foreldrene eller andre med foreldreansvaret som har rett til å samtykke til helsehjelp. 

 

Adgang til å klage på pasientbehandling 

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient. Pårørende kan også ha klagerett. 

Skriftlig klage sendes til oss slik at vi kan gjøre en vurdering av din klage. Gis det ikke medhold, sender vi klagen videre til statsforvalteren. 

Nahid Heydarpanah (dagligleder) 
Arna Clinic,  
Sandviksveien 36,  

1363 Høvik 

 

Ønsker du mer informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient, anbefaler vi deg å gå inn på www.helsenorge.no 

 

Vennligst vent